شرکت سپهرتجارت خلیج فارس بر اساس پروانه فعالیت اخذ شده بشماره ۷۵۵ / ۱ / الف ش ت در حوزه بازاریابی اینترنتی مشاغل خانگی و با توجه به آئین نامه های دبیرخانه مشاغل خانگی اقدام به همکاری و فعالیت با متقاضیانی که تمایل به همکاری با این شرکت ، تحت عنوان شاغلین کسب و کار خانگی تحت پوشش این شرکت را دارند می نماید .

مراحل استخدام :
 
1)تکمیل فرم پرسشنامه استخدامی به آدرس  http://www.sepehregan.com/Employment

2) مطالعه تعهد نامه همکاری   (فرم تعهد نامه)

3)شرکت در دوره آموزشی و  اخذ گواهینامه  

4) اخذ کد پرسنلی و کارت شناسایی شاغلین